Thứ Ba, 22 tháng 5, 2012

Vùng biển Việt Nam hẹp vậy sao ?

Trên trang web Thông tin duyên hải http://thongtinduyenhai.blogspot.com/ , trong ô bản đồ AIS TRỰC TUYẾN của Vishipel Vessel Tracking Service ( http://ais.vishipel.com.vn/ )thấy dùng bản đồ của Google Earth nhưng zoom in vào vùng biển Đà Nẵng thì thấy lạ, có một đường ranh giới mờ cách bờ chừng 20km phân định hai vùng biển East Vietnam Sea và South China Sea. Vùng biển Việt Nam hẹp vậy sao ?

Điều hợp lý ở đây là, nếu tên vùng biển South China Sea được mặc định trong  cách gọi quốc tế thì cả vùng biển này đến tận sát bờ Đà Nẵng cũng đều là South China Sea. Còn nếu như đã xác định East Vietnam Sea , Biển Đông, trong mối quan hệ với South China Sea thì cần phải xác định cho đúng.

Thứ Ba, 8 tháng 5, 2012

Để hạt thóc cổ thành Dền thuyết phục được các bên

Hạt thóc cổ thành Dền 3.000 năm nẩy mầm đối với nhiều người là chuyện hoang đường và xem như đã đóng lại với phần lỗi thuộc về các nhà khảo cổ. Thế nhưng với một chút lập luận khoa học chúng ta sẽ thấy mọi chuyện không đơn giản như các nhà nông học kết luận.
Hố khảo cổ thành Dền